ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ

Татварын хөнгөлөлт эдлэхэд та  дараах

материалыг бүрдүүлнэ

Татвар төлөгчийн төрсөн буюу үрчилсэн хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд болон мэргэжлийн сургууль, коллежид элсэн суралцаж байгаа тохиолдолд татварын хөнгөлөлт эдлэхдээ дараах баримтыг бүрдүүлэн харъяалах татварын албатай тооцоо хийнэ. 

1. Бичгээр гаргасан хүсэлт /майл хаяг, утас, дансны дугаар/

2. Тухайн оюутныг төрсөн болон үрчилсэн гэдгийг нотлох баримт

3. Оюутны сургуулийн тодорхойлолт /гадаадад суралцдаг бол  орчуулагийн товчоогоор хөрвүүлсэн тамга тэмдэгтэй  байх /

4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

5. Эцэг, эхээс хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр төлсөн тухай орлогын баримт /хуулбарыг наториатаар батлуулсан/

6. Оюутны “Иргэний үнэмлэх”-ийн баталгаажсан хуулбар

7. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт

8. Эцэг эхийн “Иргэний үнэмлэх”-ийн хуулбар

9. Цэнхэр дэвтрийн хуулбар

 

Утас:70342516, 70342195

Орон сууц, байшин үргэлжлүүлэн хөнгөлөлт эдлэх тохиолдолд бүрдүүлэх материал

1. Бичгээр гаргасан хүсэлт/Mail хаяг, утасны дугаар , дансны дугаар/

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

4. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар

5. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт

6. Цэнхэр дэвтрийн хуулбар

Утас: 70342516, 70342195

Хувь хүн амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих эсвэл худалдан авсан тохиолдолд доорх баримтын бүрдүүлэн татварын хөнгөлөлт эдэлнэ.

1. Бичгээр гаргасан хүсэлт/Mail хаяг, утасны дугаар , дансны дугаар/

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

4. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар

5. Байранд төлсөн мөнгөний баримт

6. Хувь хүн өөрийн орлогоор оро сууцаа барьсан бол орон сууцны материалын зардлын баримт, үнэлгээ

7. Барилгын зураг төсөв , /мэргэжлийн байгууллагаар гаргаж баталгаажуулсан байх/

8. Хувь хүн зээл авсан бол банк санхүүгийн байгууллагатай хийсэн зээлийн гэрээ

9. Орон сууц захиалгын болон худалдах худалдан авах гэрээ

10. Орон сууц барьсан хєрєнгийг албан татвар ногдох орлогод оруулан тооцсоныг нотлох баримт

11. Хувь хүн нь єєр этгээдийн ємчилж байсан орон сууц худалдан авсан бол орон сууцаа худалдсан этгээдийн үл хєдлєх хєрєнгє  худалдан борлуулсны 2%-ийн албан татвар тєлсєн баримт эсхүл түүний хуулбар

12. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт

13. Цэнхэр дэвтрийн хуулбар

 

 

 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум