Буцаан олголт авах хүсэлтийн загвар

Загвар  Орон сууц  төлбөр:

Булган аймгийн  Татварын хэлтэст

хүсэлт гаргах нь:

Тус аймгийн …………… …сумын ……. хорооны …….-р гудамжны              тоотод оршин суудаг /                             тоот регистрийн дугаартай            овогтой                              би ХХОАТ-ын тухай хуулийн  16.1.12 – заалтаар орон сууцны чөлөөлөлт  хамрагдахаар   2013 оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, зохих журмын дагуу материал бүрдүүлэн өгч байна. / Анхаар Орлогын эх үүсвэр болоод, орон сууц, байшин ,хаягын талаар тодорхой бичнэ үү/…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Иймд бүрдүүлсэн материал, тайлан хянан үзэж татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамруулан, буцаан олголтыг баталгаажуулж өгнө үү.

 

АЗДТГ-ын СТСХ-д

Тайлангаар баталгаажсан татварын буцаан олголт                      /төгрөг/ /тоогоор/                         үсгээр
Миний нэр дээрхи,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, банкны ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,тоот дансны дугаартай,                             тоот картын дугаартай харилцах дансанд шилжүүлнэ үү.

Утас:                                                     

Мэйл хаяг: …………………….

Огноо:

Нэр

Гарын үсэг

 

 Загвар  Сургалтын төлбөр:

 Булган аймгийн  Татварын хэлтэст

хүсэлт гаргах нь:

Тус аймгийн …………… …       сумын ……. хорооны …….      -р гудамжны               тоотод оршин суудаг                 тоот регистрийн дугаартай                      овогтой           би ХХОАТ-ын тухай хуулийн 24.6 – 24.7-р заалтаар гадаад дотоод сургуулийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамрагдахаар оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, зохих журмын дагуу материал бүрдүүлэн өгч байна. / Анхаар, гадаад дотоод сургалтанд төлсөн төлбөрийн талаар тодорхой бичнэ үү/………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Иймд бүрдүүлсэн материал, тайлан хянан үзэж татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамруулан, буцаан олголтыг баталгаажуулж өгнө үү.

 

АЗДТГ-ын СТСХ-д

Тайлангаар баталгаажсан татварын буцаан олголт            /төгрөг/  /тоогоор/                               үсгээр
Миний нэр дээрхи ………………..банкны …………………….тоот дансны дугаартай,               тоот картын дугаартай харилцах дансанд шилжүүлнэ үү.

Утас:

Мэйл хаяг: …………………….

Огноо:

Нэр

Гарын үсэг

 

Загвар  Орон сууц сургалтын төлбөр давхар: 

Булган аймгийн  Татварын хэлтэст

хүсэлт гаргах нь:

Тус аймгийн …………… …сумын ……. хорооны …….-р гудамжны тоотод оршин суудаг // тоот регистрийн дугаартай овогтой би ХХОАТ-ын тухай хуулийн 16.1.12 – заалтаар орон сууцны чөлөөлөлт 24.6 – 24.7-р заалтаар гадаад дотоод сургуулийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамрагдахаар оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, зохих журмын дагуу материал бүрдүүлэн өгч байна. /Анхаар,Орлогын эх үүсвэр болоод, орон сууц, байшин ,хаягын гадаад дотоод сургалтанд төлсөн төлбөрийн талаар тодорхой бичнэ үү/………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Иймд бүрдүүлсэн материал, тайлан хянан үзэж татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамруулан, буцаан олголтыг баталгаажуулж өгнө үү.

 

АЗДТГ-ын СТСХ-д

Тайлангаар баталгаажсан татварын буцаан олголт          /төгрөг/ /тоогоор/                        үсгээр
Миний нэр дээрхи ………………..банкны …………………….тоот дансны дугаартай, тоот картын дугаартай харилцах дансанд шилжүүлнэ үү.

Утас:

Мэйл хаяг: …………………….

Огноо:

Нэр

Гарын үсэг

 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум