МАЛ ЭМНЭЛГИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ АРГА ХЭМЖЭЭ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Мал эмнэлгийн 2020 оны төлөвлөгөөт арга хэмжээний хүрээнд шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Донбэйс, Баянсаруул мал эмнэлгийн нэгжүүд хийж гүйцэтгэж байна. Урьдчилсан дүнгээр нийт 75401 толгой бог малыг угаалгын арга хэмжээнд хамрууллаа. Мөн Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд төл малыг бруцеллёзын вакцинжуулалтанд хамруулах ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум